„GSC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000712435
Numer REGON: 369197778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-07-08
Sygnatura akt[RDF/146327/19/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. CEGLANA nr domu 4 kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.12.2017R., REP. A NR 2251/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA GURDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁASKIEJ 28/72018-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRONTCZAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2018-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2018-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ SZCZEPAN2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2018-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PRZEMYSŁAW2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2018-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH PISM I DOKUMENTÓW UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2018-01-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAWROŃSKI2018-01-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ SZCZEPAN2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-09 do dziś
21. NazwiskoKRÓLAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PRZEMYSŁAW2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-09 do dziś
31. NazwiskoFRONTCZAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-01-09 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-09 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2018-01-09 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-01-09 do dziś
525 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2018-01-09 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-01-09 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-09 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-09 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów