AQUABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000712275
Numer REGON: 369053810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475356/23/787]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2018-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 4E kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2017R., ALINA CZERWIONKA - ZASTĘPCA JANUSZA FIERKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZERSKU AKT NOTARIALNY REP. A NR 6066/20172018-01-04 do dziś
223.01.2018R., REP. A NUMER 408/2018, ALINA CZERWIONKA - ZASTĘPCA JANUSZA FIERKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZERSKU, ZMIANA PAR. 6 PKT 1 I PAR. 72018-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2018-01-04 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MARIAN2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ2018-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2018-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1155000,00 ZŁ2018-03-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2018-01-04 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MARIAN2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-01-04 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-01-04 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-01-04 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-01-04 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-01-04 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-01-04 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-04 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-04 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.02.2019 okres OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-02-11 do dziś
2data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
5data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-02-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-02-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów