CUKIERNICTWO WYRÓB LODÓW KAROLINA ŻARNECKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000712244
Numer REGON: 369222430
Numer NIP: 7352874960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-08-05
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12942/22/152]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNICTWO WYRÓB LODÓW KAROLINA ŻARNECKA SPÓŁKA JAWNA2018-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2018-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica RYNEK nr domu 26 nr lokalu 2 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2017 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2018-01-09 do dziś
207.07.2022 R., NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU, REP. A 6450/2022, ZMIANA §6 UST. 1, §7 UST. 1 I 22022-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKA NOWACZYK2018-01-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKA2018-01-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZYK2018-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK AGNIESZKA ŻARNECKA-NOWACZYK, Z ZASTRZEŻENIEM § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARNECKA NOWACZYK2018-01-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2018-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-01-09 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-09 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-01-09 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-01-09 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-01-09 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-09 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-01-09 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-09 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 09.01.2018 DO 31.03.20182019-03-25 do dziś
2OD 09.01.2018 DO 31.03.20182019-03-25 do dziś
3OD 09.01.2018 DO 31.03.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów