CT ŻURAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000712149
Numer REGON: 510891850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432790/22/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510891850 NIP 73932962012018-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT ŻURAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 10-578 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2017R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,REP.A NR 16272/20172018-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART.551 § 1 W ZW. Z ART. 577 KSH PRZEKSZTAŁCONO CT ŻURAW SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W SPÓŁKĘ CT ŻURAW SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2017R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 16267/20172018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCT ŻURAW SPÓŁKA AKCYJNA,2018-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-01-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000295887 2018-01-04 do dziś
5. Numer REGON5108918502018-01-04 do dziś
6. Numer NIP73932962012018-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKI2018-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK2018-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.833 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.483.300 ZŁ2018-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1630000,00 ZŁ2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-01-04 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-04 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-01-04 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-01-04 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-04 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-01-04 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-04 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-04 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
3data złożenia 15.12.2021 okres OD 01.06.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
4data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.05.20202021-12-21 do dziś
5data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.05.2020 R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3312/2020,2020-06-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2020-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMASŁOWSKI2020-06-16 do dziś
2. ImionaMAREK2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.05.2020 R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3312/2020,2020-06-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów