BUYBERRY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000712053
Numer REGON: 369218061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249086/20/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUYBERRY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LEONA PETRAŻYCKIEGO nr domu 20 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-399 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTAN66@GMAIL.COM2018-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2017 R. REP. A NR 2540/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE2018-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAŁ2018-01-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JÓZEF2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4 950,00 ZŁ.2018-01-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4 950,00 ZŁ.2018-01-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4 950,00 ZŁ.2018-01-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUYBERRY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685107182018-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000699272 2018-01-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMLEMENTARIUSZ - BUYBERRY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUYBERRY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685107182018-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000699272 2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2018-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2018-01-08 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-01-08 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2018-01-08 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-08 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-01-08 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-08 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-01-08 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-01-08 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 08.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów