DOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000711877
Numer REGON: 369113340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-02-24
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/1404/21/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SANDOMIERZ miejscowość SANDOMIERZ2019-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SANDOMIERZ ulica UL. GEN. MICHAŁA SOKOLNICKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ GÓRY WYSOKIE2019-08-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina DWIKOZY miejscowość GÓRY WYSOKIE2019-08-23 do dziś
3. Adresmiejscowość GÓRY WYSOKIE nr domu 136 kod pocztowy 27-620 poczta DWIKOZY kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
21. Firma oddziałuDOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MALICE KOŚCIELNE2019-08-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina LIPNIK miejscowość MALICE KOŚCIELNE2019-08-23 do dziś
3. Adresmiejscowość MALICE KOŚCIELNE nr domu 22 kod pocztowy 27-540 poczta LIPNIK kraj POLSKA 2019-08-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.2018 R.2018-01-02 do dziś
228.07.2019 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 1, § 3, § 5, § 6, § 15.2019-08-23 do dziś
302.02.2021 R., - ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 15 UMOWY SPÓŁKI.2021-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-08-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIUSZ2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ2021-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISKIERKA MAŁKIEWICZ2019-08-23 do dziś
2. ImionaMONIKA OLGA2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 500,00 ZŁ2019-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2019-08-23 do dziś
2. ImionaMARCELI SEWERYN2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 500,00 ZŁ2019-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEPAUT2021-02-24 do dziś
2. ImionaJEAN-SYLVAIN ROGER2021-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ2021-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego74000,00 ZŁ2021-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2019-08-23 do dziś
2. ImionaMARCELI SEWERYN2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2018-01-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARIUSZ2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-02 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-02 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-01-02 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-01-02 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-01-02 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2018-01-02 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-02 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-01-02 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 02.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów