A.J.P. INWESTYCJE LASZCZYK GLANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000711808
Numer REGON: 369180619
Numer NIP: 8952177141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[RDF/561498/23/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.P. INWESTYCJE LASZCZYK GLANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROLNICZA nr domu 31B kod pocztowy 51-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2017 R Rub . 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY2018-01-03 do dziś
220.03.2019 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1915/2019, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: §4, §8, §11, §13, §14. 26.04.2019 R. NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2845/2019, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: §11, §15 ORAZ ZMIANA NUMERACJI (OBECNA TREŚĆ §15 STAJE SIĘ §16) 21.05.2019 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3289/2019, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: §7 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-08-22 do dziś
324.10.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH NOWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1225/2022 - ZMIENIONO §2, §5, §6 I §11, 02.11.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH NOWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1366/2022 - ZMIENIONO §9 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-01-05 do dziś
Rubryka 5
Brak wpisów
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.J.P. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690480212023-01-05 do dziś
4. Numer KRS0000709892 2023-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1002023-01-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1002023-01-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1002023-01-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLANOWSKI2023-01-05 do dziś
2. ImionaJAREMA2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZCZYK2023-01-05 do dziś
2. ImionaARNOLD2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ ŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZE ARNOLD LASZCZYK I JAREMA GLANOWSKI2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZCZYK2023-01-05 do dziś
2. ImionaARNOLD2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLANOWSKI2023-01-05 do dziś
2. ImionaJAREMA2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLASZCZYK2023-01-09 do dziś
2. ImionaANNA CZESŁAWA2023-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-03 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-01-03 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2018-01-03 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-01-03 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-03 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-03 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-08-22 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2020 okres OD 21.12.2017 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
3data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
4data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
5data złożenia 11.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów