TANECZNY KLUB SPORTOWY „CREATIVE DANCE”

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000711721
Numer REGON: 360917780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-08-04
Sygnatura akt[RDF/555957/23/89]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2018-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360917780 NIP 58824083312018-01-10 do dziś
3. NazwaTANECZNY KLUB SPORTOWY „CREATIVE DANCE”2018-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2018-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. GDYŃSKA nr domu 47 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2018-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.09.2017 R.2018-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuZGODNIE Z ART.42A UST. 1 UST. PRAWO O STOWARZYSZENIACH, STOWARZYSZENIE TANECZNY KLUB SPORTOWY „CREATIVE DANCE” ZMIENIŁO SWOJĄ FORMĘ PRAWNĄ PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU KONTYNUACJI SWOJEJ DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI, NAWIĄZANYCH STOSUNKÓW PRAWNYCH ORAZ ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI PODMIOTOWEJ. W DN. 29.09.2017R. NADZWYCZAJNE WALNER ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W OBECNOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW PODJĘTO JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE.2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała organizacja
11. NazwaTANECZNY KLUB SPORTOWY „CREATIVE DANCE”, STOWARZYSZENIE2018-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ INNYCH NIŻ UCZNIOWSKIE KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA2018-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze922018-01-10 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSTAROSTA WEJHEROWSKI2018-01-10 do dziś
5. Numer REGON3609177802018-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA WEJHEROWSKI2018-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA KLUBU W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM: PREZESA LUB WICEPREZESA LUB SKARBNIKA. DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW WYCHODZĄCYCH NA ZEWNĄTRZ KLUBU WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA LUB SKARBNIKA LUB CZŁONKA ZARZĄDU.2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2022-10-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2022-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2018-01-10 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ADAM2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHEWICZ2018-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ FILIP2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2022-03-15 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MARIA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZALA2018-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL KONRAD2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2018-01-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-10 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-01-10 do dziś
393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
2data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
5data złożenia 04.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
2OD 10.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 2.WYCHOWYWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT. 3.UPOWSZECHNIANIE UMIEJĘTNOŚCI TAŃCA SPORTOWEGO. 4.ROZWÓJ I POPULARYZACJA TAŃCA SPORTOWEGO. 5.WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W KIERUNKU POPRAWY KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 6.ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH KONIECZNYCH DLA UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW KLUBU W RYWALIZACJI SPORTOWEJ. 7.ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI TAŃCA SPORTOWEGO, ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA. 8.WSPÓŁUDZIAŁ W KONSTRUOWANIU PROGRAMU ROZWOJU TAŃCA SPORTOWEGO I PROMOWANIU TAKICH INICJATYW ORAZ ODDZIAŁYWANIE NA OPINIĘ PUBLICZNĄ NA RZECZ WŁĄCZANIA SIĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.2018-01-10 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów