BUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000711566
Numer REGON: 369084117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289400/21/921]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. WŁÓKNIARZY nr domu 221/225 kod pocztowy 90-642 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 GRUDNIA 2017 R., NOTARIUSZ JOLANTA KOCHAN-CZUBAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY Z. KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 7882/2017.2017-12-29 do dziś
218.06.2018 R. - REPERTORIUM A NR 3642/2018, NOTARIUSZ ANNA MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO: § 2, § 6 UST. 1, § 7 UST. 1 PKT. A, § 8 UST. 1, § 9, § 13 UST. 1 PKT A UMOWY SPÓŁKI.2018-10-31 do dziś
319.12.2019R. REP. A NR 7423/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, ZMIANA §§ 1, 6, 7, 8, 13, 17, 19 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2017-12-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego700.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego700.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASAŁ2017-12-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego153.000,00 ZŁ2020-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego150.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690864412018-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000711499 2018-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA -SPÓŁKI BUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690864412018-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000711499 2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-29 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-12-29 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-29 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-12-29 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-29 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-12-29 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2019 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów