A-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000711551
Numer REGON: 369081544
Numer NIP: 6572934830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/560131/23/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ROLNA nr domu 8 nr lokalu 3 kod pocztowy 25-419 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2017 R., REP. A 13630/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1.2017-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRA2017-12-29 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSZYŃSKA2021-04-15 do dziś
2. ImionaEWA2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSZYŃSKA2018-12-06 do dziś
2. ImionaEWA2018-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRA2017-12-29 do dziś
2. ImionaEWA JADWIGA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-12-29 do dziś
238 12 ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-12-29 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-29 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-29 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-12-29 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-29 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-29 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2017-12-29 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2020 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
2data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
3data złożenia 04.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-04 do dziś
4data złożenia 04.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-04 do dziś
5data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2017 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-04 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-04 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów