HERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000711512
Numer REGON: 369074780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347883/21/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.20172017-12-28 do dziś
207.06.2018 R., REP. A NR 2485/2018 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA: § 2 UST. 2; § 5, § 9, § 10, § 11 UST. 1, § 14; DODANIE § 18 UMOWY SPÓŁKI2018-07-05 do dziś
316.07.2019 R., REP. A NR 3787/2019 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA § 142019-08-29 do dziś
427.07.2021, AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 7182/2021, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 - ZMIENIONO §2 I §4 UMOWYUMOWY SPÓŁKI2021-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2017-12-28 do dziś
2. ImionaKAMIL2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2017-12-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2018-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKOWSKI2021-03-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2021-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PREZESEM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAKUPU I SPRZEDAŻY TOWARÓW HANDLOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ LUB RÓWNOWARTOŚĆ W INNEJ WALUCIE KAŻDORAZOWO NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. 2. PRAWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM BANKOWYM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE PREZESOWI ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2019-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2018-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA BARBARA2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYKOWSKI2017-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2017-12-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2017-12-28 do dziś
2. ImionaKAMIL2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-28 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2021-09-06 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-09-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-28 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-12-28 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-28 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-09-06 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-09-06 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
2data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
3data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów