BUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000711499
Numer REGON: 369086441
Numer NIP: 7272823297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289400/21/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. WŁÓKNIARZY nr domu 221/225 kod pocztowy 90-642 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2017 R. NOTARIUSZ JOLANTA KOCHAN-CZUBAK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7876/20172017-12-29 do dziś
212.07.2019 R. REP. A NR 3257/2019, KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- ZMIENIONO §§20, 21, 26, SKREŚLONO W CAŁOŚCI §§28, 29, 30, 31.2019-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2017-12-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8200 ZŁOTYCH2019-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASAŁ2017-12-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800 ZŁOTYCH2019-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU A W WSZELKICH POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, EGZEKUCYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO KWOTY 250.000,00 (DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH)ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 (DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH)SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU B LUB CZŁONEK ZARZĄDU A I CZŁONEK ZARZĄDU B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-02-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2021-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2017-12-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2017-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASAŁ2017-12-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2017-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-29 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-12-29 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-29 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-12-29 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-29 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-12-29 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów