ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000711147
Numer REGON: 369083069
Numer NIP: 5732894867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347526/21/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość WRZOSOWA2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZOSOWA ulica UL. POLNA nr domu 7 kod pocztowy 42-263 poczta WRZOSOWA kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.11.2017R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 18A, REP. A NR 3957/20172017-12-29 do dziś
201.03.2021 R., REP. A NR 1031/2021, NOTARIUSZ EWA GROT, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 29/2, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2, § 8 UST. 1 I 2, § 9 UST. 1 I 2, § 11 UST. 1 PKT 1 I 2, § 11 UST. 3 PKT 1 I 2, § 13 UST. 1, § 162021-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOLEPSZY2021-06-10 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684659232021-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000698606 2021-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ARTUR MAŁOLEPSZY.2021-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOLEPSZY2021-06-10 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁOLEPSZA2017-12-29 do dziś
2. ImionaZENONA STANISŁAWA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2017-12-29 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-12-29 do dziś
330 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2017-12-29 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-29 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-12-29 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-12-29 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-29 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-29 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
7data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów