SALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRZEGÓRZECKA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000711141
Numer REGON: 122948463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328752/21/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRZEGÓRZECKA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KOŁO STRZELNICY nr domu 5 kod pocztowy 30-219 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.10.2017R., REP. A NR 15322/2017, UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 572018-01-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2019R., NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8652/2019. ZMIANA § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 7 UST. 12019-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA „GRZEGÓRZECKA PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCHWAŁY NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZATWIERDZONEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI, ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ORAZ ZŁOŻENIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW S.K.A. OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „GRZEGÓRZECKA PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA S.K.A. Z DNIA 26.10.2017R. PODJĘTA ZOSTAŁA PRZED NOTARIUSZEM W KRAKOWIE MARCINEM SATORĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ MARCIN SATORA, NOTARIUSZ MATEUSZ KAŹMIERCZAK, NOTARIUSZ MAGOLAN&SATORA, SPÓŁKA CYWILNA UL. KRÓLEWSKA 57, REP. A NR 15317/20172018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„GRZEGÓRZECKA PARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,2018-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-01-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000477922 2018-01-23 do dziś
5. Numer REGON1229484632018-01-23 do dziś
6. Numer NIP67723770672018-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁOWSKA2018-01-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA URSZULA2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.573,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.573,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUŁOWSKI2018-01-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ TADEUSZ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego24.573,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego24.573,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227985902019-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000453447 2019-10-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227985902019-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000453447 2019-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-23 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2018-01-23 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-01-23 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-23 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-23 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-01-23 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-01-23 do dziś
845 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-23 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2019 okres OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
2data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów