ASTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000711055
Numer REGON: 369063581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210399/20/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość ZAGÓRZE2017-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAGÓRZE nr domu 172 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2017-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2017 REP. A NR 10292/2017 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTORI AS2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ2017-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2017-12-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ2017-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2017-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPATA2019-05-06 do dziś
2. ImionaJAKUB STANISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU: 1)ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2)ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEPRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 30 000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) - PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW RÓWNYCH LUB PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 30 000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) - PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2017-12-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2017-12-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENTOFT2017-12-28 do dziś
2. ImionaTOR MOGENS2017-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2017-12-28 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2017-12-28 do dziś
328 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2017-12-28 do dziś
428 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2017-12-28 do dziś
528 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2017-12-28 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-12-28 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-12-28 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-12-28 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów