ART STUDIO NORDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000711012
Numer REGON: 369068667
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5765/19/21]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. STUDIO NORDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2019-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. ANTONIEGO JÓZEFCZAKA nr domu 1 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2017R. - REP. A NR 6027/2017, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU.2017-12-28 do dziś
229.11.2018 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. A NR 6882/2018 - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2019-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARLES HOLDING AS2017-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.2017-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLAN2017-12-28 do dziś
2. ImionaHELGE2017-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJOHANSEN2017-12-28 do dziś
2. ImionaTHOMAS CHARLES2017-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2017-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2017-12-28 do dziś
217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2017-12-28 do dziś
317 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2017-12-28 do dziś
418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2017-12-28 do dziś
518 11 Z DRUKOWANIE GAZET2017-12-28 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-12-28 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-12-28 do dziś
818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2017-12-28 do dziś
918 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2017-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów