GRZEGORZ KUBIAK I ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000710794
Numer REGON: 368979496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-23
Sygnatura akt[RDF/377673/22/946]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ KUBIAK I ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZACHODNIA nr domu 12A kod pocztowy 91-058 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.11.2017R, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5052/172017-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2017-12-27 do dziś
2. ImionaGREGORZ TOMASZ2017-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ2017-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2017-12-27 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2017-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ2017-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2019-09-19 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-27 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-27 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-12-27 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-12-27 do dziś
586 10 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2017-12-27 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-27 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-12-27 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 28.11.2017 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
2data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-24 do dziś
3data złożenia 23.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.04.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów