LA BUSSOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000710781
Numer REGON: 369113876
Numer NIP: 6821776058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545306/23/767]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA BUSSOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina IWANOWICE miejscowość SUŁKOWICE2019-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SUŁKOWICE nr domu 83C kod pocztowy 32-095 poczta IWANOWICE kraj POLSKA 2020-06-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZADLABUSSOLA@GOOGLEGROUPS.COM2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA DNIA 14.12.2017 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECHA TADEUSZA RUTKOWSKIEGO ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BRZESZCZACH, REP. A NR 4746/20172018-01-02 do dziś
224.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 2005/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH TADEUSZ RUTKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZEZINACH, UL. SIENKIEWICZA 56, ZMIANA PKT 4.2 UMOWY SPÓŁKI2018-08-01 do dziś
320.12.2018 R. - REPERTORIUM A NR 2887/2018, NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKALE - ZMIANA: § 4,§ 6, § 7, § 11 PKT 1.2019-03-29 do dziś
417.05.2019R. REP. A NR 988/2019 NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ KANCELARIA NOTARIALNA W SKALE - ZMIENIONO §4, §6 PKT 1, §7, §15 PKT 3, §15 PKT 42019-06-19 do dziś
524.06.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SKALE, NOTARIUSZ DOROTA JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ, REP. A NR 1378/2019, ZMIANA §6 ZDANIE 1, §7 W CAŁOŚCI, §14 PKT 42019-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORYBUT2018-01-02 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 675.000,00 ZŁ2019-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASOCHA2019-03-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112 500,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1125000,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300000,00 ZŁ2019-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2018-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROPKA2019-10-08 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-08 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASOCHA2019-03-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2018-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2018-01-02 do dziś
285 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2018-01-02 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2018-01-02 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-01-02 do dziś
501 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2018-08-01 do dziś
601 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2018-08-01 do dziś
701 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2018-08-01 do dziś
801 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2019 okres OD 14.12.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
3data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
4data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
5data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARCZYK2022-03-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-21 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA KURATORA I ZAKRES JEGO DZIAŁANIA: POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 18.11.2021R., SYGNATURA SPRAWY IX GZ 241/20 KURATOR USTANOWIONY W TRYBIE ART. 253 PAR. 2 KSH W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ POD SYGNATURĄ IX GZ 241/202022-03-21 do dziś
6. Data powołania kuratora18.11.20212022-03-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów