INTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000710610
Numer REGON: 369120787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405534/22/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZESKO ulica UL. LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 03.11.2017 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA KOT KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESKU, REP. A NR 4677/20172017-12-29 do dziś
204.01.2022 R., NOTARIUSZ MARCIN KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W BRZESKU, REP. A NR 41/2022. ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE USTĘPU 4.2022-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSAL2017-12-29 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚ STACHOŃ2017-12-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZŃ NIEMAJĄTKOWYCH LUB OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSAL2019-02-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLES STACHOŃ2017-12-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-29 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-12-29 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-29 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-29 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-29 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-29 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2017-12-29 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-29 do dziś
925 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 03.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
4data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.11.2017 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów