A-SPE EUROPE I.MIANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000710549
Numer REGON: 369044170
Numer NIP: 5783129148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-01-17
Sygnatura akt[RDF/577563/24/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-SPE EUROPE I.MIANOWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość GRONOWO GÓRNE2017-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GRONOWO GÓRNE ulica UL. AGATOWA nr domu 5 kod pocztowy 82-310 poczta GRONOWO GÓRNE kraj POLSKA 2017-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129 LISTOPADA 2017 R.2017-12-22 do dziś
201.07.2021, ZMIANIE W UMOWIE SPÓŁKI ULEGA BRZMIENIE PARAGRAFU NR 6 (ZAŁĄCZONA UCHWAŁA NR 1/2021 Z DNIA 01-07-2021)2021-07-29 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 2/2021 Z DNIA 20.09.2021 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY2021-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIANOWSKI2017-12-22 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIANOWSKA2021-07-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2017-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIANOWSKA2021-07-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIANOWSKI2017-12-22 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2021-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-11-15 do dziś
222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-11-15 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-11-15 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-11-15 do dziś
513 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-11-15 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-11-15 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-11-15 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-11-15 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA - PROJEKTY GRAFICZNE2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów