INSYSTEM INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000710420
Numer REGON: 369031664
Numer NIP: 6222811498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477073/23/624]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSYSTEM INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2017-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. SZAFIROWA nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2017R., NOTARIUSZ JAKUB KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 7737/20172017-12-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2020R., REP. A NR 4400/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROLINA GIWERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUBA KRÓLAKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §8, §9, §11 PKT 1, §11 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSYSTEM INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689436992017-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000708313 2017-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATALAS2017-12-21 do dziś
2. ImionaPATRYK PIOTR2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej85.000,00 ZŁ2017-12-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego85.000,00 ZŁ2017-12-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego85.000,00 ZŁ2017-12-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATALAS2020-07-16 do dziś
2. ImionaJULIAN PAWEŁ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSYSTEM INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689436992017-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000708313 2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-21 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-21 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-21 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2017-12-21 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-12-21 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-12-21 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-12-21 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-21 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2019 okres OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
5data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów