SANTILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000710375
Numer REGON: 369044299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-11
Sygnatura akt[RDF/222808/20/697]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSANTILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2017-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. MARIANA RACIBORSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 28 kod pocztowy 25-640 poczta KIELCE kraj POLSKA 2017-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.20172017-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMZALSKI2017-12-22 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA2017-12-22 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-12-22 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2017-12-22 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-12-22 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-22 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-22 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-12-22 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-12-22 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-12-22 do dziś
985 EDUKACJA2017-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 05.07.2020 okres OD 30.05.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 29.05.20192020-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 30.05.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 30.05.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI; REP. A 675/2019, NOTARIUSZ ANNA PONIEDZIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 38/2., 30.05.20192020-02-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ.2020-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDOMZALSKI2020-02-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-05 do dziś
21. NazwiskoGOŁĘBIOWSKA2020-02-05 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI; REP. A 675/2019, NOTARIUSZ ANNA PONIEDZIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 38/2. , 30.05.20192020-02-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów