BUGAJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000710321
Numer REGON: 369023050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225213/20/184]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGAJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2017-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 62-500 poczta KONIN kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAUTOSERWISBUGAJCZYK@GMAIL.COM2020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2017R.2017-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689852902017-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000709440 2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJCZYK2017-12-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2017-12-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJCZYK2017-12-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-20 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-20 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-12-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-20 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-12-20 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-20 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 20.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2017 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 04.03.2020R.,2020-05-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2020-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2020-05-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów