BOLEK-HURT MB CHUĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000710279
Numer REGON: 369022926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/413045/22/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLEK-HURT MB CHUĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina RADŁÓW miejscowość KOŚCIELISKA2017-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIELISKA nr domu 48A kod pocztowy 46-324 poczta KOŚCIELISKA kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2017R., NOTARIUSZ ANTONI RYSZARD PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 15975/20172017-12-20 do dziś
230.12.2017R. NOTARIUSZ ANTONI RYSZARD PAPROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, REP. A NR 17068/2017, ZMIENIONO § 7 I § 8 UMOWY2018-05-30 do dziś
301.03.2022 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OSTROWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 428/2022, ZMIENIONO § 2, § 7, § 8, § 11 I § 122022-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2022-03-28 do dziś
2. ImionaBRYGIDA MAGDALENA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2022-03-28 do dziś
2. ImionaNIKOL WERONIKA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK-HURT MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3677536952022-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000685769 2022-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2022-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2022-03-28 do dziś
2. ImionaNIKOL WERONIKA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUĆ2022-03-28 do dziś
2. ImionaBRYGIDA MAGDALENA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-20 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2017-12-20 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-12-20 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-12-20 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-12-20 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-12-20 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-20 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
8data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 22.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów