GSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000709963
Numer REGON: 369034148
Numer NIP: 5213806899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-12-22
Sygnatura akt[RDF/273140/20/195]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘŻYCOWA nr domu 1 kod pocztowy 01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2017 R., NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5655/20172017-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWACH2017-12-20 do dziś
2. ImionaSYLWESTER DARIUSZ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORASIAK2017-12-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LESZEK2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2017-12-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARTA2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686453702017-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000701812 2017-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI GSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ GSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ: SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - MAŁGORZATA MARTA RUTKOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU; - SYLWESTER DARIUSZ SERWACH - CZŁONEK ZARZĄDU; - ANDRZEJ LESZEK KORASIAK - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSA AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686453702017-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000701812 2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2017-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy151 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2017-12-20 do dziś
251 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2017-12-20 do dziś
352 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2017-12-20 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-12-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-20 do dziś
685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2017-12-20 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-20 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-20 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 20.12.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2017 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów