A.J.P. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000709892
Numer REGON: 369048021
Numer NIP: 8952176012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[RDF/561498/23/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.P. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROLNICZA nr domu 31B kod pocztowy 51-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2017 R.2017-12-21 do dziś
220.03.2019 R., REP. A NR 1897/2019, NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU ZMIENIONO: § 16, § 8, § 10 UMOWY SPÓŁKI, DODANY § 18 26.03.2019 R., REP. A NR 2013/2019, NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU ZMIENIONO: § 14 UMOWY SPÓŁKI 26.04.2019 R., REP. A NR 2855/2019, NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU ZMIENIONO: § 102019-08-27 do dziś
315.06.2021 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY HUBSKIEJ 52/9, REPERTORIUM A NR 5041/2021 - ZMIENIONO §5, §6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLANOWSKI2017-12-21 do dziś
2. ImionaJAREMA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.850 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZCZYK2017-12-21 do dziś
2. ImionaARNOLD2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.850 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5700,00 ZŁ2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZRZĄDU, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMIENIONYCH W UST. 2. 2. W PRZYPADKU NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE: A) NABYCIE I ZBYCIE ORAZ WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘCI ORAZ USTANOWIENIE NA NICH OGRANICZONEGO PARAWA RZECZOWEGO, B) NABYCIE I ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, W TYM USTANAWIANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY, C) ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU.2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLANOWSKI2017-12-21 do dziś
2. ImionaJAREMA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZCZYK2017-12-21 do dziś
2. ImionaARNOLD2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2020 okres OD 14.12.2017 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
3data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
4data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
5data złożenia 11.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2017 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów