GT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PLAZMA FILTR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000709763
Numer REGON: 369012550
Numer NIP: 8151803014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-12-19
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/28366/17/239]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA PLAZMA FILTR SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT2017-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAŃCUT ulica UL. JANA CETNARSKIEGO nr domu 35 nr lokalu 37 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2017-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2017 R. NOTARIUSZ JAKUB BABIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB BABIARZ NOTARIUSZ, 37-100 ŁAŃCUT PL.JANA III SOBIESKIEGO 15/2, REPERTORIUM A NUMER 2385/20172017-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686302912017-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000701614 2017-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2017-12-19 do dziś
2. ImionaEWA EDYTA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.500,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁCZ2017-12-19 do dziś
2. ImionaMELANIA NATALIA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.500,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁCE GT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JANUSZ TOMASZEK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2017-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686302912017-12-19 do dziś
4. Numer KRS0000701614 2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-12-19 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-12-19 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-19 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-19 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-19 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-19 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-19 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-19 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów