FIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000709321
Numer REGON: 368523112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477330/23/69]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3685231122017-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2017-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 15 kod pocztowy 41-205 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM SZURĄ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GRANICZNEJ 29/102 W KATOWICACH. REP. A NR 4473/2017. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2017 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM SZURĄ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GRANICZNEJ 29/102 W KATOWICACH REP. A NR 5314/2017. ZMIENIONO §12 UST. 2 PKT 1, §11 UST. 6 I §2 UST. 1 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.11.2017 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWA SZURĘ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GRANICZNEJ 29/102 W KATOWICACH REP. A NR 5663/20172017-12-20 do dziś
231.01.2018R., REPERTORIUM A NR 770/2018, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAWA SZURY W KATOWICACH UL. GRANICZNA 29/102 ZMIENIONO: § 8 UST. 1 UMOWY2018-04-26 do dziś
317.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 2/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ DOMINIKA OLSZEWSKA-WASYLIK, DODANO: § 15A UMOWY2022-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAS2020-12-15 do dziś
2. ImionaSZYMON TOMASZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00ZŁ2020-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAS2020-12-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00ZŁ2020-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport195000,00 ZŁ2018-04-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAS2017-12-20 do dziś
2. ImionaSZYMON TOMASZ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAS2017-12-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-20 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-12-20 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-20 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-12-20 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-20 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2019 okres OD 14.09.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów