BOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000709109
Numer REGON: 368975038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-08-16
Sygnatura akt[RDF/323808/21/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZCZEPANKOWO nr domu 134 kod pocztowy 61-313 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejA.SZALATA@BOMAX.COM.PL2017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2017 R., REP.A NR 8403/2017,NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP.2017-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSS2017-12-13 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSS2017-12-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BOGUSŁAW2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675913242017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000683377 2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2017-12-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAX HEAT STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675913242017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000683377 2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2017-12-13 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-12-13 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-13 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-13 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-13 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-12-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-13 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 16.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
4data złożenia 16.08.2021 okres OD 01.01.2021 DO 30.04.20212021-08-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 30.04.20212021-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 30.04.20212021-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 30.04.20212021-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-012021-05-20 do dziś