„CUPRUMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000709013
Numer REGON: 369005690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504611/23/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUPRUMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI2023-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 516 V P kod pocztowy 53-238 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-07-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejCUPRUMPRO@CUPRUMPRO.PL2017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 5123/2017, NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.GRABISZYŃSKA 14/1.2017-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIS WIECZOREK2017-12-15 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCIŃSKA2017-12-15 do dziś
2. ImionaMARZENNA ELŻBIETA2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-12-15 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-12-15 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-12-15 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-15 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2019 okres OD 15.12.2017 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
5data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.12.2017 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.12.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.02.2023 / NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA - KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1, REP A NR 683/2023 ,2023-02-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH LIKWIDATORÓW2023-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGOLIS WIECZOREK2023-02-17 do dziś
2. ImionaAGATA BARBARA2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-17 do dziś
21. NazwiskoCHĘCIŃSKA2023-02-17 do dziś
2. ImionaMARZENNA ELŻBIETA2023-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CUPRUMPRO SP. Z O.O. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA - KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1, REP A NR 683/2023, 10.02.2023 ,2023-02-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów