BUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000708974
Numer REGON: 368980430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282505/21/142]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RZGOWSKA nr domu 198 kod pocztowy 93-317 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 GRUDNIA 2017 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NUMER 5388/20172017-12-14 do dziś
225.09.2018 R. REPERTORIUM A NUMER 5042/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 19 UST. 12019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTARA2017-12-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOLA2019-03-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2019-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ZAŚ W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO REPRZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOLA2019-02-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTARA2017-12-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-12-14 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-14 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-12-14 do dziś
462 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-12-14 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-12-14 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-12-14 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-12-14 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2019 okres OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.12.2017 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów