KONGSKILDE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000708874
Numer REGON: 368973418
Numer NIP: 5252732892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509538/23/602]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONGSKILDE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2018-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica UL. SKLĘCZKOWSKA nr domu 16 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2017R., REP. A NR 5145/2017, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-12-13 do dziś
208.05.2018 R., REP. A NR 4893/2018, KLAUDIA JOWITA KOZYRA, ZASTĘPCA ARTURA KOZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 4 UST. 1, § 10 UST. 1, § 12 UST. 3, § 12 UST. 42018-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONGSKILDE INDUSTRIES A/S2019-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH2019-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO RREPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2018-06-04 do dziś
2. ImionaROMAN2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-06-04 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-06-04 do dziś
346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2018-06-04 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-06-04 do dziś
577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2018-06-04 do dziś
628 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2018-06-04 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-06-04 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-06-04 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2019 okres OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów