AT-FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000708754
Numer REGON: 368952400
Numer NIP: 7712896060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[RDF/361532/21/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAT-FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2017-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. GLINIANA nr domu 6 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2017-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, REPERTORIUM A NR 5385/20172017-12-11 do dziś
210 KWIETNIA 2018R, REPERTORIUM A NR 1593/2018, NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA DAWIDA ZIELIŃSKIEGO W ŁODZI - ZMIANA: §4, §5, §6 UST.1, §9 UST.1, §11, §12 UMOWY SPÓŁKI2018-05-15 do dziś
328 MAJA 2020 R., AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 2427/2020, ZMIANA §2 UST. 1 I 2, §3, §4, §5, §6, §7 UST. 1, §9 UST. 1, §11, §122021-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000708269 2017-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2018-05-15 do dziś
2. ImionaALBERT2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2018-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego21.000,00 ZŁ2021-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego21 000 ZŁ2018-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOS2021-05-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW BARTŁOMIEJ2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2 000,00 ZŁ2021-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego21 000,00 ZŁ2021-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego21 000,00 ZŁ2021-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ AT-FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPREZENTACJI2021-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAT-FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689523042021-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000708269 2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-072021-05-17 do dziś