BOSCH SERVICE GARNEC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 21:12:19
Numer KRS: 0000708309
Numer REGON: 630168016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-01-28
Sygnatura akt[RDF/367601/22/126]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630168016 NIP 78710378142017-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSCH SERVICE GARNEC SPÓŁKA JAWNA2017-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI2017-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 8A kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2018-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 13.11.2017R.2017-12-11 do dziś
203.01.2018R. - ZMIENIONO: §1, §6 UST. 1, §7 UST. 1, §7 UST. 2, §9, §10 UST. 1, §11, §16 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-12-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBOSCH SERVICE GARNEC SP.J. POWSTAŁA NA MOCY PRZEKSZTAŁCENIA ZE SPÓŁKI CYWILNEJ - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 13.11.2017R. W TRYBIE ART. 26 §4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI: DOROTA GARNEC, NIP: 7871331494, REGON: 301259280 LESZEK GARNEC, NIP: 7871031349, REGON: 3012592452017-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSCH SERVICE GARNEC SERWIS SAMOCHODOWY DOROTA I LESZEK GARNEC S.C.,2017-12-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-12-11 do dziś
5. Numer REGON6301680162017-12-11 do dziś
6. Numer NIP78710378142017-12-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARNEC2017-12-11 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARNEC2017-12-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2018-03-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2018-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARNEC-STACHOWIAK2018-03-30 do dziś
2. ImionaMARTA2018-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTOWANIE SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WSPÓLNIKOWI DOROTA GARNEC ORAZ WSPÓLNIKOWI LESZEK GARNEC Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNICY CI UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPOSÓB SAMODZIELNY W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2018-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARNEC2017-12-11 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARNEC2017-12-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-11 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-11 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów