INTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000707911
Numer REGON: 368925371
Numer NIP: 5311699766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-07-25
Sygnatura akt[RDF/170507/19/825]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina CZOSNÓW miejscowość KALISZKI2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZKI ulica UL. AKACJOWA nr domu 148 kod pocztowy 05-152 poczta CZOSNÓW kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@INTECT.COM.PL2017-12-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTECT.COM.PL2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2017R.2017-12-06 do dziś
213.03.2018R. REP. A NR 3958/2018 NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR.72018-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCHOWSKA2017-12-06 do dziś
2. ImionaBEATA2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej85.000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego628000,00 ZŁ2018-04-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego85.000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego543000,00 ZŁ2018-04-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-04-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCHOWSKI2017-12-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej85.000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego135000,00 ZŁ2018-04-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego85.000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50000,00 ZŁ2018-04-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3688288572017-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000705864 2017-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3688288572017-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000705864 2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów