GOOD PRODUCTS SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000707895
Numer REGON: 368929423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-25
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/949/21/807]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOOD PRODUCTS SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2021-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 12 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GOODPRODUCTS.PL2021-02-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GOODPRODUCTS.PL2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.20172017-12-07 do dziś
212.10.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 9271/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK SPÓŁKA CYWILNA W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 - ZMIENIONO §2, §3, §4 I §9; - DODANO §8 ZE ZN. 1 I §8 ZE ZN. 2; 5.01.2021 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 87/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK SPÓŁKA CYWILNA W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 - ZMIENIONO §5 I §62021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINETTI2017-12-07 do dziś
2. ImionaENRICO2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego208200,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINETTI2017-12-07 do dziś
2. ImionaENRICO2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARON2017-12-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAROLINA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-02-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-02-25 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-02-25 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-02-25 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-02-25 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-02-25 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-02-25 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2021-02-25 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 26.11.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2017 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów