PERŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENKIEWICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000707783
Numer REGON: 368915830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/219032/20/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENKIEWICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.11.20172017-12-06 do dziś
220.12.2017R., REP.A NR 31312/2017, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2018-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3670618272017-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000673767 2017-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.676.586,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.671.686,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKEMJO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667313492018-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000666974 2018-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej80.000,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.706.342,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.706.342,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673559602018-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000679807 2018-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673559602018-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000679807 2018-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-06 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-12-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2017-12-06 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-12-06 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-06 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-12-06 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-06 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2019 okres OD 06.12.2017 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2017 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów