DOBCZYCE KZ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000707417
Numer REGON: 368976948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213092/20/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBCZYCE KZ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość GŁOGOCZÓW2017-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGOCZÓW nr domu 497 kod pocztowy 32-444 poczta GŁOGOCZÓW kraj POLSKA 2017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2017 R., REP. A NR 7038/2017, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3683938852017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000697100 2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2017-12-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DANIEL2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego19.000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ WOBEC WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI.2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3683938852017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000697100 2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-12-13 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-13 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-12-13 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-13 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-12-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-13 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2019 okres OD 13.12.2017 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2017 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów