EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000707253
Numer REGON: 368888842
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-27
Sygnatura akt[RDF/202575/20/692]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina PELPLIN miejscowość PELPLIN2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PELPLIN ulica UL. STRZELNICA nr domu 6 kod pocztowy 83-130 poczta PELPLIN kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXITOPOL@GMAIL.COM2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.2017R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, JANINA CIECHANOWSKA NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI NOTARIUSZ S.C., 83-200 STAROGARD GDAŃSKI, UL. KOŚCIUSZKI 35/4, REPERTORIUM A NR 11316/2017.2017-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWĘDA2017-12-01 do dziś
2. ImionaTATIANA DOROTA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,002017-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,002017-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,002017-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENIEWSKA2017-12-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,002017-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,002017-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,002017-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217449272017-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000448188 2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217449272017-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000448188 2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-01 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-12-01 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-12-01 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-12-01 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-01 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-01 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-01 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-01 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
2data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów