AQUAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000707242
Numer REGON: 368702263
Numer NIP: 5882433719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[RDF/327602/21/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3687022632017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 110 kod pocztowy 81-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU NOTARIUSZ NATALIA BIELIŃSKA REP. A NR 4052/2017 08.11.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU NOTARIUSZ ŁUKASZ BIELIŃSKI REP. A NR 4059/2017, ZMIANA §6.1 UMOWY2017-12-01 do dziś
217.09.2018R.REP.A NR 4308/2018 NOTARIUSZ ŁUKASZ BIELIŃSKI,84-100 PUCK,PLAC OBROŃCÓW WYBRZEŻA 6, ZMIENIONO § 6 UMOWY2019-02-12 do dziś
328.05.2019R., AKT NOTARIALNY, REP. A NR 2005/2019, ZMIANA § 6.1, UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2019-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABENKO2017-12-01 do dziś
2. ImionaOLEKSII2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES SAMODZIELNIE.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABENKO2017-12-01 do dziś
2. ImionaOLEKSII2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2019-09-27 do dziś
230 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2019-09-27 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-09-27 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-09-27 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-09-27 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-27 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-09-27 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-09-27 do dziś
982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-25 do dziś
4data złożenia 25.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-25 do dziś
5data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów