CSC PAINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000707240
Numer REGON: 368886406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342273/21/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSC PAINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 98 kod pocztowy 80-557 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2017 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ ARCYMAN- MAŁKOWSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SZEROKIEJ 58/60 80-835 GDAŃSK(REP.A 13048/2017)2017-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZACHEUSZ2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁOTYCH2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŁAT2017-12-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁOTYCH2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2021-07-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZACHEUSZ2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-12-01 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-12-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-01 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-01 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-12-01 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-12-01 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-12-01 do dziś
842 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów