ELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000707051
Numer REGON: 366133080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225589/20/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 92 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126 WRZEŚNIA 2017 ROKU, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, (UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA), REPERTORIUM A NR 10203/2017. TEKST UMOWY W CAŁOŚCI ZMIENIONY 10 LISTOPADA 2017 ROKU, NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, (UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA), REPERTORIUM A NR 11929/2017.2017-12-06 do dziś
214-02-2020, REPERTORIUM A NR 1237/2020, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ, ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA; ZMIANA § 2 UST. 1 I 2, § 5, § 6 UST. 1, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI DODANY § 14(1) ORAZ § 17 UST. 3 DO UMOWY SPÓŁKI2020-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-12-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ELMIS WARSZAWSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM, W PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZAPROTOKOŁOWANEJ (POD NUMEREM REP. A 10203/2017) PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ ŚLIZAK, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PRZY ULICY SIENNEJ 72/5, 00-833 WARSZAWA ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ PODJĘTĄ W PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, W DNIU 10 LISTOPADA 2017 ROKU ZAPROTOKOŁOWANEJ (POD NUMEREM REP. A NR 11929/2017) PRZEZ NOTARIUSZA NOTARIUSZ KLAUDIĘ NAJDOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, (UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA)2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaELMIS WARSZAWSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-12-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000653617 2017-12-06 do dziś
5. Numer REGON3661330802017-12-06 do dziś
6. Numer NIP11821353432017-12-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIII ELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1410951322017-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000522378 2017-12-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2017-12-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego59.950 ZŁ2017-12-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego59.950 ZŁ2017-12-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848142162020-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000812686 2020-04-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENATRIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ ELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADAA REPREZENTACJI.2020-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELMIS GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848142162020-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000812686 2020-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-12-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-06 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-12-06 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-12-06 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-12-06 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-06 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-06 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-12-06 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2018 okres OD 06.12.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów