GRUZIŃSKIE CHACZAPURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000706867
Numer REGON: 368887050
Numer NIP: 6832097912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397028/22/760]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUZIŃSKIE CHACZAPURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. FLORIAŃSKA nr domu 26 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-021 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 3874/2017, NOTARIUSZ TOMASZ PORĘBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŚWIĘTEGO TOMASZA 9/32017-12-01 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPOLKI KOMANDYTOWEJ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2017 R. REP. A NR 11475/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SOLAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: - ZMIANA TREŚCI §1 UST.3; - ZMIANA TREŚCI §1 UST.2; - DODANIE §4 UST.3; - ZMIANA TREŚCI §8 UST.2, - ZMIANA TREŚCI §8 UST.4.2018-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZIŃSKIE CHACZAPURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000703776 2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWIORSKA2017-12-01 do dziś
2. ImionaTAMARA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWIORSKI2018-01-23 do dziś
2. ImionaMAREK2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWIORSKA2018-01-23 do dziś
2. ImionaANASTAZJA2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego488775,20 ZŁ2018-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego488775,20 ZŁ2018-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKE SAMODZIELNIE2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZIŃSKIE CHACZAPURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000703776 2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2017-12-01 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-01 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-12-01 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-12-01 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-12-01 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-12-01 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-12-01 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-01 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
2data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów