BUDIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000706521
Numer REGON: 368853720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[RDF/168393/19/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina PRUSICE miejscowość KROŚCINA WIELKA2017-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KROŚCINA WIELKA nr domu 12 kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE kraj POLSKA 2017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.11.2017 R.2017-11-28 do dziś
211.01.2017. R, REP. A NR 79/2018, IWONA WRZEŚNIAK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA MAGDALENY PUDŁO-ROKITY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ NR 49 LOK.2. ZMIENIONO: § 5 UST.1, § 7 PKT.2, § 13, DODANO: § 12A, § 12B, § 14A, § 16.2018-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURNA2017-11-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2017-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2017-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2017-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685951002017-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000700874 2017-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPOSÓB REPREZENTACJI: KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685951002017-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000700874 2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZIURNA2017-11-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-11-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-11-28 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-11-28 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-11-28 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-11-28 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów