FIRMA HANDLOWA „DROWAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000706424
Numer REGON: 368862972
Numer NIP: 5742063665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496546/23/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DROWAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina PRZYSTAJŃ miejscowość PRZYSTAJŃ2017-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYSTAJŃ ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 42-141 poczta PRZYSTAJŃ kraj POLSKA 2017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2017 R. NOTARIUSZ SEBASTIAN TAŁAJ, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BIAŁAS - NOTARIUSZ, SEBASTIAN TAŁAJ - NOTARIUSZ S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 6051/20172017-11-30 do dziś
205.09.2018 R. NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BIAŁAS-NOTARIUSZ, SEBASTIAN TAŁAJ-NOTARIUSZ, S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 5803/2018, ZMIANA § 8 UMOWY.2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŚ2017-11-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.700,00 ZŁ2017-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego195800,00 ZŁ2017-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1195700,00 ZŁ2017-11-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŚ2017-11-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2017-11-30 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDROŚ2017-11-30 do dziś
2. ImionaEDYTA2017-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-11-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-11-30 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-11-30 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-30 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-11-30 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
2data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2017 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów