ENDOPROTETYKA-GETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000706359
Numer REGON: 368695221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394120/22/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368695221 NIP 78317672512017-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOPROTETYKA-GETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina LUBOŃ miejscowość LUBOŃ2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBOŃ ulica UL. FABRYCZNA nr domu 48A kod pocztowy 62-030 poczta LUBOŃ kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 LISTOPADA 2017 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BEGER - SMURZYŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENA GWIAZDA KRZYSZTOF BEGER - SMURZYŃSKI S. C., UL. DĄBROWSKIEGO 57/3, 60-842 POZNAŃ, REP. A: 2544/20172017-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKA GETT2017-12-01 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGETT2017-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, JAK I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2017-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGETT2017-12-01 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKA GETT2017-12-01 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-01 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-12-01 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-01 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-01 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-01 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-12-01 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-01 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2019 okres OD 06.11.2017 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
2data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
3data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
4data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.11.2017 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.11.2017 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów