HEUCHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000705789
Numer REGON: 368825942
Numer NIP: 6342914019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[RDF/368664/22/509]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUCHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-055 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.11.20172017-11-24 do dziś
221.09.2019R. ZMIANA §1, §5, §6, §7, §11 UMOWY SPÓŁKI2019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWIK2017-11-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JACEK2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego90000,00 PLN2017-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUCHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687971922017-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000705256 2017-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2019-10-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ BARTŁOMIEJ2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej80.000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80.000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80.000,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEUCHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687971922017-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000705256 2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-11-24 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2017-11-24 do dziś
322 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-11-24 do dziś
422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-11-24 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-11-24 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-11-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-24 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
2data złożenia 11.02.2022 okres OD 24.11.2017 DO 31.12.20182022-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
2OD 24.11.2017 DO 31.12.20182022-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-09-172021-02-12 do dziś