CTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000705650
Numer REGON: 368921858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-01-11
Sygnatura akt[RDF/366342/22/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA2017-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRA KALWARIA ulica UL. DOMINIKAŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTELEKOMIS@O2.PL2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2017 R.2017-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUCHA2017-12-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2017-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2017-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-06 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-06 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-12-06 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-06 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-06 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2020 okres OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
2data złożenia 09.05.2020 okres OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
3data złożenia 09.05.2020 okres OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
4data złożenia 11.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-11 do dziś
5data złożenia 11.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
2OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
3OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
2OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
3OD 06.12.2017 DO 31.12.20182020-05-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów