BUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AB SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000705468
Numer REGON: 368835610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-22
Sygnatura akt[RDF/301463/21/366]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AB SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 141 kod pocztowy 92-318 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16 LISTOPADA 2017 R., NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5608/20172017-11-27 do dziś
210.08.2018 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 10478/2018 - ZMIANA § 62018-09-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R., REP. A NR 1292/2021, NOTARIUSZ KONRAD WIDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604744432017-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000537398 2017-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2017-11-27 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ NORBERT2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-11-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego416 989,11 ZŁ2021-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego157 264,19 ZŁ2021-05-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego257.724,922018-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-09-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2017-11-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2017-11-27 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-11-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-11-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-11-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.430.040,00 ZŁ2018-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2017-11-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-11-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.428.040,00 ZŁ2018-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-09-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD JEGO REPREZENTACJI ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.2017-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604744432017-11-27 do dziś
4. Numer KRS0000537398 2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEŚNIAK2017-11-27 do dziś
2. ImionaARTUR STEFAN2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-11-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-11-27 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-11-27 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-27 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-11-27 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-11-27 do dziś
873 1 REKLAMA2017-11-27 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 27.11.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 27.11.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 27.11.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów