BONITA HAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000705346
Numer REGON: 634172196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382516/22/470]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634172196 NIP 77811986432017-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITA HAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. STARY RYNEK nr domu 76 nr lokalu 3 kod pocztowy 61-772 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.09.2017R. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, AKT NOTARIALNY REP 9534/2017, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ SIENNICKI NOTARIUSZ, UL. WINOGRADY 67, 61-659 POZNAŃ.2017-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-12-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.09.2017 R. UCHWAŁA NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU BONITA H.A.H. ŻOŁĄDKOWSCY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ BONITA HAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, AKT NOTARIALNY REP. A 9534/2017, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ SIENNICKI - NOTARIUSZ, UL. WINOGRADY 67, 61-659 POZNAŃ.2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBONITA H.A.H. ŻOŁĄDKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,2017-12-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-12-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000004810 2017-12-29 do dziś
5. Numer REGON6341721962017-12-29 do dziś
6. Numer NIP77811986432017-12-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONITA HAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667707052017-12-29 do dziś
4. Numer KRS0000667791 2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁĄDKOWSKA2017-12-29 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁĄDKOWSKI2017-12-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁĄDKOWSKI2017-12-29 do dziś
2. ImionaHENRYK STANISŁAW2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-12-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONITA HAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667707052017-12-29 do dziś
4. Numer KRS0000667791 2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-12-29 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-29 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-12-29 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-12-29 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-12-29 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-12-29 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-12-29 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-12-29 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2018 okres OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
4data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
5data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów